Gedragsregels HTFC Jeugdvrijwilligers

Gedragsregels NOC*NSF

Als het gaat om omgaan met Jeugdleden conformeert de HTFC zich aan de gedragsregels zoals opgesteld door NOC*NSF.

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Aannamebeleid Jeugd MTB Vrijwilligers HTFC

Een pleger van seksueel misbruik herken je niet aan het uiterlijk. Vaak zijn het aardige en populaire mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in contact komen met kwetsbaren zoals minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij maken ze gebruik van het vertrouwen van een organisatie.

Daarom hanteert de HTFC een strikt aannamebeleid als het gaat om vrijwilligers die actief zijn in de Jeugdafdeling.

Om het aannamebeleid te borgen neemt HTFC de volgende stappen:

 • Met een nieuwe jeugdvrijwilliger houdt een afvaardiging van het bestuur en de Jeugd-coördinator een kennismakinggesprek;
 • Indien mogelijk controleert de HTFC de referenties van de nieuwe vrijwilliger;
 • Er dient een VOG te worden aangevraagd en worden verkregen om als jeugdvrijwilliger te kunnen fungeren. Deze dient elke 3 jaar opnieuw te worden aangevraagd;
 • De jeugdvrijwilliger dient lid te zijn van de HTFC;
 • De jeugdvrijwilliger zal bekend worden gemaakt met de gedragsregels van de HTFC en de Jeugdafdeling. Ondertekening van de gedragsregels is onderdeel van deze procedure.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de HTFC voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten.

De VCP is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, vrijwilligers, bestuurders etc..

De vertrouwenspersonen van de HTFC zijn:

 • Esther van der Scheer, tel: 06-53971000
 • Andries Rienks, tel: 06-27038306

Taakomschrijving HTFC “coördinator toerders” en “wegkapitein”

Verantwoording

Veiligheid is een belangrijk thema binnen de wielersport en bepaalt voor een groot deel het succes van een fietstocht. Van alle HTFC-leden die deelnemen aan fietstochten / clubritten wordt verwacht dat zij zich houden aan de verkeersregels, de gedragscode van de NTFU en de richtlijnen voor de toerdersgroepen. Leden zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en daarmee gezamenlijk verantwoordelijk voor de veiligheid van de groep. Van leden wordt verwacht dat zij zorg dragen voor elkaar als het gaat om veiligheid, gezondheid en deelname in het verkeer en elkaar aanspreken wanneer dit niet het geval is. De HTFC heeft coördinatoren en wegkapiteins in het leven geroepen om de leden hierbij te begeleiden / coachen.

Gedetailleerde taakomschrijvingen van coördinatoren en wegkapiteins vindt u in ons HTFC ledenforum.

Richtlijnen Toerders / Trimmers en MTB'ers

De richtlijnen voor trimmers, toerders en MTB'ers, zoals besproken en goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering, vindt u in ons HTFC ledenforum. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.